Opleiding Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) Met opname in Register Casemanager (RCMT®)

Opleiding Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®)


Datum

Start woensdag 18 september 2019 van 10.00u-16.30u

Overige data:
25-09, 02-10, 09-10, 30-10, 06-11,
13-11, 20-11, 27-11, 04-12, 11-12

Locatie
De Tinfabriek Naarden

Prijs
€3.495.00 excl. BTW

Meld u aan voor de informatie bijeenkomst op dinsdag 7 mei om 16.00 in de Tinfabriek, Naarden via info@gezondinbedrijf.com
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in Arbo-land is het Casemanagement in Taakdelegatie. Doordat een werkgever na een ziekmelding geen vragen mag stellen die medisch van aard zijn is er grote behoefte aan een professional die dit gesprek wel kan voeren. Dat kan een bedrijfsarts zijn, maar het kan ook heel goed de Casemanager in Taakdelegatie zijn. Deze casemanager werkt over het algemeen extern en vormt een team met de bedrijfsarts. 

De Casemanager in Taakdelegatie neemt onder strikte voorwaarden taken over van de bedrijfsarts en voert voor de werkgever de regie tijdens het reïntegratieproces van de verzuimende werknemer. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund. Deze werkwijze wordt ondersteund door de NVAB (Vereniging van Bedrijfsartsen).

De Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) is een spin in het web die vanaf de ziekmelding zicht houdt op de terugkeer naar werk van de zieke werknemer. De casemanager roept hulp in van de bedrijfsarts en andere deskundigen als dat nodig is. En ziet er op toe dat de procesgang, vastgelegd in de Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar (Poortwachter) wordt bewaakt en dat er tevens een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat  ‘UWV-proof’ is. Dit alles uitgevoerd binnen de privacyregels van de AP (Autoriteit Persoonsgegevens). 

Tot het takenpakket behoort het inzetten en aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringpartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau. En het overleggen met de werkgever over te voeren (preventieve) beleid en het maken van afspraken over de dienstverlening.

De intensieve maar praktische opleiding, met topdocenten uit de praktijk, wordt afgerond met een examen en opname in ons Register Casemanager Taakdelegatie (RCMT®). Hiermee garanderen wij hoogwaardige kwaliteit, afgestemd op de eisen gesteld door bedrijfsartsen en arbodiensten.

Voor wie?
De opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die een zorg of personeelsachtergrond heeft en HBO-denkniveau. Uiteraard is ervaring met verzuim een pré, zoals zelfstandige casemanagers, interne casemanagers, externe casemanagers & arbeidsdeskundigen. 
Ook voor mensen die een switch in hun carrière willen maken, is deze opleiding een stevige basis.

Uiteraard kunnen wij geen 100% baangarantie geven, maar de kans dat u na het volgen van deze opleiding een baan vindt is erg groot. Het helpt dat wij een uitgekiend netwerk hebben met de beste providers in arboland.

Deze opleiding is inhoudelijk ontwikkeld door Gezond in Bedrijf samen met UWV, Paul ter Wal en een aantal gerenommeerde arbodiensten. 

U kunt u zich hieronder direct aanmelden voor de opleiding of naar onze informatie bijeenkomst komen op 7 mei van 16.00-17.00u in de Tinfabriek te Naarden: Aanmelding infosessie 7 mei a.s.

Planning Modules

 1. De essentie van verzuimbeleid en de rol van casemanagement
 2. Arbeidsrecht, Sociaal verzekeringsrecht, UWV
 3. Casemanagement in Taakdelegatie
 4. Poortwachter, Nieuwe Arbowet en nieuwe privacyregels
 5. Kosten en baten: essentieel inzicht voor effectief casemanagement
 6. Het goede verzuimgesprek: verbinding maken
 7. Activerend inzetbaarheidsbeleid & re-integratiebeleid
 8. Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten
 9. Deel 1: Demedicaliseren: verzuim loskoppelen van ziekte
  Deel 2: Omgaan met lichamelijke klachten                                         
 10. Het echte verzuimgesprek: sturing geven
 11. Examen RCMT®

Dagindeling per module:
09.30   Ontvangst met koffie en thee
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
16.30   Afronding

Module 1 | De essentie van verzuimbeleid en de rol van case management
Woensdag 18 september | Kerndocent: Paul ter Wal

Niemand wil ziek zijn. Het is allereerst heel vervelend voor de werknemer, maar ook een werkgever ondervindt er nadeel van. Een werkgever krijgt veel op zijn bordje als een werknemer door ziekte niet kan komen werken. De regels rondom verzuim zijn ingewikkeld en soms zelfs ondoorgrondelijk.
Een doordachte en bij de organisatie passende verzuimaanpak is van groot belang. De rol van de casemanager is in die aanpak essentieel. Een casemanager is de spin in het web die de zieke medewerker ondersteunt en terug begeleidt naar werk. De casemanager doet dit in nauwe samenwerking met een bedrijfsarts. Of zelfs een stap verder: in taakdelegatie.
Er wordt veel verwacht van een casemanager. Deze zal dan ook stevig in zijn of haar schoenen moeten staan. Dat is het uitgangspunt voor deze opleiding.
De kerndocent Paul ter Wal vertelt hoe de opleiding in elkaar zit en wat de rode draad is. 

Kernpunten van deze module:
• Welke vakgebieden maken deel uit van verzuimmanagement
• Welke partijen spelen een rol bij verzuim?
• Hoe is verzuimbeleid vormgegeven binnen bedrijven
• Wat is triage? Hoe werkt het?
• Ziek of niet ziek? En dan?
• Wat doet de casemanager?

Module 2 | Arbeidsrecht, Sociaal verzekeringsrecht, UWV
Woensdag 25 september 2019| Liane van de Vrugt, Paul ter Wal

De relatie tussen werkgever en werknemer is aan regels gebonden. Of het nou tijdelijk is of vast. Het is een contract met rechten en plichten. Loon voor werk. Dat contract kan soms knellen. Maar het kan ook helpen. Kennis van arbeidsrecht is onontbeerlijk om fouten te voorkomen maar ook om een duwtje te geven.

Wanneer iemand wegens ziekte uitvalt komt het sociaal verzekeringsrecht in beeld. Twee jaar loondoorbetaling, de WIA, WGA, IVA en ZW. Ingewikkelde regelingen met grote gevolgen voor de werkgever en de werknemer. Het UWV speelt een centrale rol als controleur en uitvoerder van deze regelingen.

Kernpunten van deze module:
• Burgerlijk Wetboek: het arbeidscontract
• Poortwachter regelingen
• Activerende instrumenten
• Passende arbeid, ontslag
• WIA, WGA, IVA, ZW, BEZAVA
• Bezwaar en beroep bij UWV

Module 3 | Casemanagement in Taakdelegatie
Woensdag 2 oktober 2019 | Robert van de Boogard en Wim Haringsma

De ziekmelding. En wat nu? Wie bepaalt wat er aan de hand is? Triage.
Wat is de manier om in verschillende situaties toch consistent te handelen? Welke route ga je volgen als casemanager?
Het kader voor Taakdelegatie luistert nauw. Onder de vleugels van een bedrijfsarts heeft de casemanager een vastomlijnde bevoegdheid. Soms is het nodig om andere expertise in te huren om een sluitende diagnose te krijgen. Welke deskundigen?

Kernpunten van deze module:
• Rol en positie van de bedrijfsarts
• Het kader voor Taakdelegatie
• De werkwijze en rolverdeling
• Samenwerken: kritisch maar met verbinding

Module 4 | Poortwachter, Nieuwe Arbowet en nieuwe privacyregels 
Woensdag 9 oktober 2019| Paul ter Wal

Sinds juli 2017 geldt de nieuwe Arbowet. En op 25 mei 2018 zijn strenge privacyregels in werking. Deze nieuwe wet- en regelgeving heeft veel impact op het te voeren verzuimbeleid en het casemanagement.
De rol van de bedrijfsarts is versterkt. Werknemers kunnen wel een second opinion aanvragen als ze het niet eens zijn met de bedrijfsarts. In de communicatie met de werkgever moet de privacy gewaarborgd zijn. Gezondheidsgegevens zijn niet bestemd voor de werkgever. 
Het verzuim- en re-integratiebeleid moet een nieuwe vorm krijgen. De casemanager speelt hierin een centrale rol.

Kernpunten van deze module:
• Nieuwe Arbowet en casemanagement
• Meer preventie, second opinion, veranderde rol bedrijfsarts, het inloopspreekuur en het basiscontract
• Vormgeving verzuimbeleid nieuwe stijl
• Met wie communiceert de casemanager? En wat mag wel en wat niet.

Module 5 | Kosten en baten: essentieel inzicht voor effectief casemanagement
Woensdag 30 oktober 2019 | Hendrik Jan van Pelt (Paul Lammerts/WIA)

Cijfers en percentages geven inzicht in hoe een bedrijf er qua verzuim voor staat. Maar uiteindelijk gaat het om de kosten en baten van verzuimmanagement. Ook zieke medewerkers blijven natuurlijk mensen, maar financieel inzicht helpt bij het maken van verantwoorde keuzes.
Wat investeer je en wat krijg je er voor terug. Vragen die leidend zouden moeten zijn in het casemanagement. Het is makkelijker om een werkgever te overtuigen met een goed onderbouwd verhaal.

Kernpunten van deze module:
• Is verzuim normaal? En hoeveel dan?
• Wat kost een verzuimende medewerker?
• Ieder dossier een financiële paragraaf!
• na 2 jaar volgt WIA, WGA en IVA: gevolgen en cijfers
• Cijfers om werkgevers mee te overtuigen (interventies, preventie)
• Is verzuim normaal? En hoeveel dan?

Module 6 | Het goede verzuimgesprek: de basis leggen
Woensdag 6 november 2019 | Sandra Niezink

Veel mensen zijn zeer bereidwillig en willen zo snel mogelijk weer terug aan het werk. Ze praten open over de situatie die hen verhindert te werken. Dat geldt niet voor iedereen. Sommigen gaan onbewust op de rem staan en anderen verzetten zich bewust.
Het verzuimgesprek is cruciaal. En kan bepalend zijn voor welke kant het opgaat. Hier ligt een belangrijke taak voor de casemanager. Hoe maak je contact? Wat is een goede dialoog? 
Wat voor type heeft u voor u? Wat bent u zelf voor type? Authentiek zijn en doorvragen.

Kernpunten van deze module:
• De basis van een goede dialoog
• Gedrag herkennen
• Type medewerker (type bedrijf)
• De kunst van het doorvragen

Module 7 | Activerend inzetbaarheidsbeleid en re-integratiebeleid
Woensdag 13 november 2019 | Emile van der Linde

Re-integratie begint op dag 1 wordt wel gezegd. Bij een griepje weet u meestal wel dat het na 4 dagen over is. Het is echter om meerdere redenen van belang om zo snel mogelijk te beoordelen of er sprake kan zijn van ‘dreigend langdurig verzuim’. Ook kan sprake zijn van frequent kort verzuim. Heel vervelend voor de werkgever en vaak een indicatie van iets onderliggends. Kortom, werk aan de winkel!

In de eerste twee jaar loondoorbetaling is veel te doen. Er zijn verschillende juridische instrumenten om een ‘lastige’ zieke medewerker de goede kant op te duwen. Het UWV eist dit zelfs van de werkgever. Anders loop je kans op een loonsanctie.

Een strak re-integratietraject richting inzetbaarheid is essentieel. Wanneer gaat u interveniëren? Wat is passend werk? En wanneer start u het tweede spoor?

Kernpunten van deze module:
• Triage en vervolg
• Werkwijzers en regelingen UWV
• Activerend arbeidsrecht
• Het FML en inzetbaarheidsprofiel
• Interventies en Tweede spoor

Module 8 | Omgaan met psychisch verzuim en vage klachten
Woensdag 20 november 2019: Khadija Charafi/Susy Willems

De helft van het verzuim is psychisch van aard. Een deel hiervan heeft te maken hebben met angststoornissen, fobieën, verslaving , depressies, maar het grootste deel komt voort uit werkstress. Stress leidt tot uitputting en uiteindelijk als het te lang duurt tot het letterlijk opbranden en ernstige psychische en meestal ook fysieke klachten.

Hoe ga je om met mensen met psychische klachten? Wie stelt vast wat er medisch aan de hand is? Wat pak je eerst aan: het fysiek of de psyche? Welke interventie is nodig? En hoe volg je het proces?

Kernpunten van deze module:
• Welke psychische aandoeningen zijn er?
• Hoe herken je psychische aandoeningen?
• Wie gaat er over? Wie kan een diagnose stellen?
• Verwachtingen van herstel
• Belasting – belastbaarheid 
• Preventie

Module 9.1 | Sturen op werkvermogen
Woensdagochtend 27 november 2019| Mark Droogers
Werkvermogen fluctueert in een mensenleven. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Met het Huis van Werkvermogen kun je daar op sturen. Is er een medische oorzaak voor een verminderd werkvermogen of zit het in andere zaken zoals de familie, een misfit met het bedrijf of andere externe omstandigheden.

Kernpunten:

 • Niet medisch? Wat dan?
 • Hoe houd je een heldere blik?
 • 5 scenario’s van regie

Module 9.2 | Omgaan met fysieke klachten - belasting / belastbaarheid
Woensdagmiddag 27 november 2019| Wietse Pama

Door een ongezonde werkhouding, repeterende handelingen en andere lichamelijke belastingen kan je lichaam zo worden belast dat het gevaar oplevert voor je gezondheid. Er is dan een fysiek
probleem van de medewerker dat zo snel mogelijk opgelost dient te worden. Welke interventies zijn mogelijk? En hoe kom je er achter wat werkt? 
Er kunnen uiteraard ook ongelukken gebeuren op of buiten het werk. Voor de re-integratie verandert er niets. De werkgever blijft verantwoordelijk voor een gestructureerd proces.

Kernpunten van deze module:
• Aard en oorzaak van fysieke klachten
• Chronisch en niet-chronisch
• Psycho-somatische klachten
• Welke interventies? Kosten/baten.
• Inschatting van belasting / belastbaarheid 

Module 10 | Het echte verzuimgesprek: sturing geven
Woensdag 4 december 2019: Sandra Niezink

U weet inmiddels dat het essentieel is om verbinding te maken, te luisteren en door te vragen. Als er vertrouwen is over en weer kan het gesprek een effectief middel worden om mensen te spiegelen en verder te helpen.
Hoe doe je dat in een gesprek? Hoe geef je richting aan het gesprek? Welke vragen kun je stellen? 
Hoe overwin je bezwaren en ga je om met weerstanden. Op zoek gaan naar de ‘hoe wel’ in plaats van de ‘waarom niet’. Inzetbaarheid als doel.

Kernpunten van deze module:
• Verbinding maken met de medewerker
• Vertrouwen is cruciaal
• De techniek van luisteren en doorvragen
• Richting geven en bezwaren overwinnen
• Communiceren met de leidinggevende

Module 11 | Examen tot RCMT® (woe 11 december 2019)

Iedere module wordt verrijkt met oefeningen, lees- en huiswerk.

Datum
Start woensdag 18 september 2019 van 10.00u-16.30u
Overige data:
25-09, 02-10, 09-10, 30-10, 06-11,
13-11, 20-11, 27-11, 04-12, 11-12

Locatie
De Tinfabriek Naarden

Prijs
€3.495.00 excl. BTW

Meld u aan voor de informatie bijeenkomst op dinsdag 7 mei om 16.00u in de Tinfabriek

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €3.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 27-08 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Heeft u nog andere vragen over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Liane van de Vrugt

VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht. Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.


Hendrik Jan van Pelt

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van inkomensverzekeringen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie met als specialisatie verzekeringsrecht heeft hij onder andere enkele jaren gewerkt als arbeidsdeskundige bij Bureau Cunningham Boschman. Hierna was hij als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen jarenlang onder andere werkzaam voor verzekeraars NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Naast management- en business developmentfuncties adviseerde hij het assurantie-intermediair op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzuimmanagementgerichte oplossingen. In de periode 2006-2010 werkte hij als senior-consultant bij Mandema & Partners. Hier gaf hij op basis van ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid adviezen zowel met betrekking tot verzuim- en reïntegratiebeleid als zorg- en inkomensverzekeringen aan o.a. grote (beursgenoteerde) bedrijven en instellingen. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 is Van Pelt werkzaam als medeoprichter en Division Director werkzaam voor Advance B.V. Advance ondersteunt werkgevers zowel op organisatieniveau als individueel niveau. Op werkgeversniveau door o.a  het formuleren van beleid, inrichting van processen, communicatie rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, WGA-casemanagement en het namens de Ziektewet eigenrisicodrager uitvoeren van de Ziektewet. Tevens ondersteunt Advance grootzakelijke ondernemingen bij de besluitvorming ‘Wel of geen Ziektewet- en/of WGA-eigenrisicodragerschap’. Op individueel niveau verzorgt Advance dossierbegeleiding van zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers, beroep en bezwaarzaken richting UWV, arbeidsdeskundige onderzoeken. Opdrachtgevers zijn verzekeraars, arbodiensten, intermediairs en andere adviesbureaus. 

Van Pelt heeft diverse publicaties op zijn naam staan in onder andere vakbladen als de Beursbengel en het Verzekeringsblad en is als vaste columnist verbonden aan het onderdeel ‘Ondernemen’ van De Financiële Telegraaf. Eind 2010 is Van Pelt door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om als onafhankelijk deskundige deel te nemen aan de ronde tafelbijeenkomst met betrekking tot de vasttelling van de financieringssystematiek van de WGA. In 2010 en 2011 was Van Pelt jury-lid voor de jaarlijkse Financiële Dienstverleningsawards (‘Gouden Schilden’) en in 2011 en 2012 lid van de Kenniskring voor de STECR-richtlijn ‘WGA-Eigenrisicodragerschap’ die medio 2012 is opgeleverd. In 2013 is Van Pelt door de Kamercommissie uitgenodigd zijn mening te geven over de onderwerpen risque social en risque proffessionel.

 


Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Susy Willems

Susy is breed inzetbaar als senior Registerpsycholoog A&O op het gebied van ontwikkeling, groei, vitaliteit, preventie en curatieve trajecten. Zij is ervaren in coaching, training en assessments in het kader van persoonlijke, team- en managementontwikkeling in organisaties. En heeft oog en gevoel voor klantbehoeften en -tevredenheid, resultaatgericht en verantwoordelijk. Wat haar in het bijzonder drijft, is de zoektocht naar de innerlijke krachtbronnen van een persoon of een team om van daaruit tot resultaten en afspraken te komen. Daarbij gelooft zij sterk in het vergroten van de keuzevrijheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid in situaties als kernvoorwaarden voor succes. Het is dan ook haar overtuiging dat als iemand goed is voor zichzelf hij/ zij ook goed is voor de organisatie. Susy is op dit moment werkzaam als psycholoog bij Vitalmindz. Hiervoor werkte zij bij Human Capital Group als senior consultant.


Khadija Charafi

Khadija Charafi is werkzaam als manager en begeleider bij Vital Mindz.

Ze heeft in de afgelopen 12 jaar werkzaamheden als manager uitgevoerd en een aantal jaren training, coaching en begeleiding gegeven aan volwassenen met complexe psychische problemen. Ze is opgeleid in oplossingsgerichte therapie, die ze zowel face-to-face als middels E-coaching heeft toepast.  Daarnaast is ze bijgeschoold in arbeidsintegratie en sociale zekerheid.

Na het afronden van verschillende opleidingen, waaronder Social Studies en docente maatschappijleer, koos ze voor het vakgebied re-integratie en psychische klachten.

Zij is altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren en versterken van posities en functioneren van anderen in de maatschappij. Hierbij is haar visie dat er altijd mogelijkheden zijn op het moment dat mensen bereid zijn te veranderen en perspectieven te onderzoeken ten aanzien van hun toekomst.


Wim Haringsma

Wim Haringsma is afkomstig uit het Friese Balk en heeft ruim 20 jaar ervaring in de verzekeringswereld.  Met zijn gecombineerde kennis als Register Casemanager en bedrijfskundig adviseur is hij voor elke partner een meerwaarde op operationeel en strategisch niveau. Wim is een gedreven inzetbaarheidsprofessional met passie voor trends in zijn vak. Hij rent net zo hard voor zijn klanten als in zijn vrije tijd.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.


Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, €3.495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 28-08 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.